Tuesday, February 26, 2008

Kahit Nariyan Ka Pa Rin

The Arroyo administration has had a long history of dishonesty, deceit and lying. Its leaders are caught in a tangled web of deception. They have lost all moral authority to govern the nation.

Philippine Daily Inquirer, Editorial, 26 February 2008Pero bakit nariyan ka pa rin?
Iwinawasiwas ang mga ahas sa ulo
isinisibat ang tingin sa mga kritiko
habang hinihimod ng salasalang dila
ang puwit ng pangamba sa mga alagad,
na nangulimbat sa kaban ng bayang
nagdidildil ngayon ng asin pantawid
sa mahabang taggutom na parating
habang nagpapakasasa kayo sa mga piging.

Pero kahit nariyan ka pa rin
tiyak na may pupugot sa iyong leeg
matapos sakluban ng sako ang ulo
upang tapusin ang yugto ng pamumuno
mula sa bangis at kamandag
ng panlilinlang.

No comments: